Total de visualitzacions de pàgina:

VOCABULARI CINEMATOGRÀFIC

ACCIÓ ALTERNA: Forma de muntatge que presenta dues seqüències que s'alternen de manera simultània a mesura que progressa l'acció, fent-la evolucionar.

ACCIÓ CONTINUADA: Manera de fer progressar la narració fílmica sense interrupcions ni salts enrera.

ACCIÓ PARAL·LELA: Presenta de manera alterna el que està succeint en dues o més escenes diferents dins la mateixa acció, i que o bé es complementen o bé l'una puntua l'altra.

ANGULACIÓ: Diferència que hi ha entre el nivell de la presa i l'objecte o figura humana que es filma.

ANTICLÍMAX: Moment de baix interès o emoció en l'acció del film, que segueix el desenllaç a amanera de complement o d'aclariment.

ARGUMENT: Història o assumpte que tracta el film a partir d'una idea esquemàtica o general. Pot ser original o bé adaptat d'una altra obra. Les quatre fases de creació d'un argument són: sinopsi, tractament, continuïtat i guió tècnic.

ASINCRONISME: Efecte que es produeix quan no concorden el muntatge visual i el sonor.

"ATREZZO": Conjunt d'instruments, estris i tota mena d'objectes que s'usen en decoració.

"BACKGROUND": Fons d'un escenari o d'un decorat.

BANDA D'EFECTES: Banda magnètica separada que ha d'anar sincronitzada amb la imatge per a l'obtenció del "master de so", o banda completa de so o mescla final.

BANDA D'IMATGES: Zona de la pel·lícula que conté els fotogrames.

BANDA DE SO: Conté el so del film, o sia, el resultat de la mescla de les bandes separades de diàlegs, música i efectes.

CÀMERA RÀPIDA: Efecte que es produeix quan es filma a una cadència inferior a la normal (24 ips).

CÀMERA LENTA: És quan es filma a una cadència superior a la normal.

CAMP: Espai visual que pren la càmera des del punt de vista en què es troba i segons l'angle d'enquadrament.

CLÍMAX: Moment del més alt interès o emoció en l'acció del film, en especial de caire dramàtic o espectacular, que es crea abans del desenllaç.

CONTRACAMP: Espai visual simètric al camp, o sia, el camp contrari, l'invers.

CONTRAPICAT: Angulació que s'obté quan la càmera filma des de baix cap a dalt, i s'engrandeix l'objecte o la figura humana que pren.

CORTINETA: Efecte òptic que permet substituir de manera gradual una imatge per una altra, en diferents direccions.

DESENLLAÇ:   Moment de l'argument que conduirà ben aviat al final de la història que es vol narrar; posa en ordre les distintes peces que han intervingut fins aleshores i prepara, doncs, el final.

DISSOLVÈNCIA: Acció d'esvair gradualment una escena, la qual cosa indica el pas del temps d'una escena a una altra, en passar d'un pla a un altre.

EIX DE L'ACCIÓ: Línia imaginària al llarg de la qual es desenvolupa l'acció dels personatges en l'espai. Aquest eix és determinat, en les accions estàtiques, per la direcció de les mirades dels personatges.

EIX ÒPTIC: Línia imaginaria que uneix el centre de l'enquadrament amb el centre de l'objectiu de la càmera.

EL·LIPSI: Espai, o també temps, que veiem simplement suggerits, sense que es mostri de forma clara, evident, nítida.

EMPLAÇAMENT: Situació de la càmera, punt de vista o angulació que adopta a l'hora de captar una escena.

ENCADENAT: Pas d'un pla a un altre per mitjà d'una sèrie de fotogrames intermitjos en què les imatges se superposen.

ENQUADRAMENT: L'objectiu capta aquell espai de la realitat que es vol prendre i que posteriorment es projectarà.

ESCENA: Seguit de plans que formen part d'una mateixa acció o també ambient dins d'un espai i d'un temps concrets.

ESCOMBRADA: Pas d'un pla a un altre per mitjà d'una imatge intermèdia quasi difosa, que resulta d'un moviment rapidíssim i sec de la càmera, de tipus panoràmic.

ESCORÇ: Efecte que es produeix quan un objecte o una figura humana és presa en un gran primer pla i, per tant, queda desfigurada a causa de l'enquadrament.

ESPAI: És el determinat pel camp que pren l'enquadrament de la càmera.

"FLASH-BACK": Salt enrera en el temps.

FORA DE CAMP: Acció o diàleg que té lloc fora del camp visual de la càmera.

FOSA (en negre o en blanc o color): Pla que es va fent cada cop més fosc (o blanc o de color), fins que a la pantalla es fa el negre (el blanc o el color) total. N'hi ha de tancament i d'obertura.

GRAN PLA GENERAL: Mostra un paisatge o un gran decorat on les figures humanes i els objectes no tenen pràcticament cap relleu.

GUIÓ LITERARI: Narració argumental del film que conté els personatges, els decorats, l'ambientació, el vestuari..., així com els diàlegs i l'"off".

GUIÓ TÈCNIC: Especifica allò que s'ha de veure i que s'ha d'escoltar durant la projecció del film, i en el mateix ordre en què apareixerà  a la pantalla.

IDEA: Punt de partença per a elaborar l'argument.

INSERIT: Pla que s'intercala enmig d'altres dos per destacar un detall, descriure un aspecte...

MOVIMENT DE BALANCEIG: És l'obtingut quan la càmera es mou de dreta a esquerra i a l'inrevés sense aturar-se.

MUNTATGE: Procés d'escollir, ordenar i empalmar tots els plans rodats segons una idea prèvia i un ritme determinat.

PANORÀMICA: Moviment de rotació de la càmera. Pot ser horitzontal, vertical, obliqua (combinació de les altres dues) i circular.

PICAT: Angulació obtinguda quan la càmera filma de dalt a baix, i que fa que l'objecte o la figura humana presa s'empetiteixen.

PLA: Conjunt d'imatges que constitueixen una mateixa presa; és, doncs, la unitat de presa. N'hi de diferents tipus segons l'angulació de la càmera.

PLA AMERICÀ: És el que mostra la figura humana des dels genolls en amunt.

PLA GENERAL: És el que mostra les figures i els objectes d'una manera total, incloent-hi l'escena on es troben.

PLA INCLINAT: S'obté quan la posició de la càmera no és vertical.

PLA "MASTER": Seqüència que es roda en un sol pla per presentar la continuïtat d'una acció i que serà enriquida amb inserts.

PLA MITJÀ: És el que mostra la figura humana, tallada per la cintura o bé a l'alçada del pit.

PLA-SEQÜÈNCIA: Seqüència que es roda en un sol pla, en una única presa, sense cap tipus de muntatge, directament i sense interrupció, i per això conserva les unitats espacial i temporal.
PLA SUBJECTIU: Mostra allò mateix que veuen els ulls d'un personatge. A vegades el pla té el mateix moviment que l'intèrpret.

PLANIFICACIÓ: Desglossament del guió en plans.

PLANTEJAMENT: Inici o arrencada de la història que que hom vol narrar.

PRIMER PLA: Mostra el rostre sencer o una part de la figura humana, o bé un objecte globalment.

PRIMERÍSSIM PLA: Mostra una part del rostre de la figura humana, o n'apropa una zona, o bé només una porció d'un objecte.

PROFUNDITAT DE CAMP: Espai entre el primer terme i el darrer que s'enfoquen en un mateix enquadrament.

"RACCORD": Enllaçament o continuïtat d'un pla a un altre sense que es produeixi cap salt. N'hi ha per moviment, color, llum, contingut, so..., i fins i tot per combinació d'alguns d'aquests aspectes.

RITME: Impressió dinàmica donada per la durada dels plans, les intensitats dramàtiques i, en darrer terme, per efecte del muntatge.

SALT D'EIX: Efecte òptic que es produeix quan es creuen els eixos d'acció i, per tant, es dóna una perspectiva falsa en la continuïtat dels plans correlatius.

SEQÜÈNCIA: Seguit d'escenes que formen part d'una mateixa unitat narrativa.

SINCRONITZAR: Fer concordar exactament la banda sonora amb la banda d'imatges.

SINOPSI: Resum o esquema del tema o de l'argument en què s'inclouen les característiques majors dels protagonistes.

SOBREIMPRESSIÓ: És quan s'impressiona dues vegades el mateix fragment de film, filmant cada vegada imatges diferents que adquireixen significat amb la superposició.

TALL: Pas o unió d'un pla amb un altre, mitjançant l'enllaç o empalmament directe sense que hi hagi cap altre pla intermig.

"TRAVELLING": Moviment mecànic de translació de la càmera en l'espai quan aquesta es desplaça damunt d'un mòbil o bé sobre l'espatlla de l'operador.

*Extret de http://www.xtec.cat/~xripoll/cine0.htm (elaborat per Xavier Ripoll Soria)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada